Hoppa till innehåll

Statistiken – vår metod

Vår statistik har producerats genom att SCB och Socialstyrelsen tillsammans samkört den vanliga skolstatistiken med patientregistret, och sedan räknat antalet elever i olika kategorier. Den resulterande statistiken har efter kontroll lämnats ut till oss i föräldranätverket.

Studien är en sk fullpopulationsstudie vilket innebär att den omfattar samtliga 120 000 utgångselever i årskurs 9 under läsår 2021/2022. Statistiken är framtagen genom en samkörning av Skolverkets officiella skolstatistik och det patientregister som hanteras av Socialstyrelsen. Elevgruppen är indelad utifrån konstaterad diagnoskod (autism, adhd/add, dyslexi, språkstörning) samt avsaknad av någon av dessa diagnoser. Därefter jämför studien gruppernas skolresultat, psykiska mående och tillgång till särskilt stöd. Studien omfattar inte elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Studien har genomförts genom att Skolverket skickat över bearbetad skolstatistik till Socialstyrelsen på ett säkert sätt, och Socialstyrelsen har sedan samkört underlaget mot patientregistret. Antalet elever i respektive diagnosgrupp har sedan räknats och sammanställt i resultatfilen. Hela materialet har sedan genomgått en sekretessgranskning hos Socialstyrelsen, så att inga personuppgifter direkt eller indirekt lämnats ut. Det är detta sekretessgranskade underlag som vi i föräldranätverket Rätten till Utbildning fått ta del av.