Hoppa till innehåll

Kampanjen
Rätten till utbildning
– en skola för ALLA


Sverige saknar ett fungerande skolsystem som inkluderar alla barn och ungdomar. Många får aldrig rätt förutsättningar att klara skolan och stödet till elever med stora stödbehov är bristfälligt. Resultatet blir att barn och lärare i hela klassen drabbas. Nu startar föräldranätverket Rätten till utbildning en kampanj i hopp om att att skapa en förändring. Och vi behöver din hjälp!


VI KÄMPAR FÖR BARN OCH LÄRARE

Lagen säger att alla barn ska inkluderas, verkligheten visar att det inte fungerar. I dagens skolsystem får barnen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna (NPF) så som adhd och autism ofta ofullständiga baskunskaper till följd av bristande stöd. Situationen blir för svår för barnen som ofta blir ”skolskadade” innan de i bästa fall får hjälp. En del drar sig inåt och tystnar medan andra blir utåtagerande och skapar en orolig miljö i klassrummet. Den psykiska ohälsan växer och risken att drabbas av långvarigt utanförskap och bidragsberoende senare i livet är stor.

Lärarna står inför en omöjlig uppgift – att räcka till för alla elever, med eller utan funktionsnedsättning, stora klasser och ökad administration. Både elever och lärare drabbas ofta av stress, vantrivsel och bristande arbetsro. 

AKTUELLA AKTIVITETER


ALLA HAR RÄTT ATT KLARA SKOLAN

Vi vill ha en skola där alla barn mår bra och ges rätt förutsättningar att klara grundskola och gymnasium. Vi uppmuntrar lärare, föräldrar, elever, skolor och andra berörda personer och organisationer att delta. Det är dags att protestera, Tillsammans gör vi skillnad!

>> Skriv på vår namninsamling
>> Vittna om din erfarenhet
>> Läs andras vittnesmål
>> Se och dela filmen nedan

POLITIKERna blundar för problemen

Utbildning och en fungerande skolgång är en av de viktigaste nycklarna till en trygg och meningsfull framtid. De största riskfaktorerna för att hamna i ett långvarigt utanförskap är just avsaknad av gymnasieexamen, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa i unga år. Tre delar som dessutom oftast är sammankopplade. Statistiken visar att endast 20 procent av unga med funktionsnedsättning tar gymnasieexamen i dagens Sverige. 170 000 unga i åldern 16–29 år har varken arbete eller studerar. Detta är skrämmande fakta som inte går att blunda för. Men det är precis vad politikerna verkar göra. Ytterst sällan lyfts de enorma skolproblem som existerar för barn och unga med NPF, som en särskild fråga i skoldebatten.

tre saker som måste förändras

Elevsynen: De omfattande och reella skolproblem som existerar för barn och unga med NPF får inte den uppmärksamhet som frågan förtjänar – svenskt skolväsende måste göra upp med sin dubbla inställning till ”inkludering” oavsett de individuella behoven. Frågan behandlas aldrig enskilt utan nämns i bästa fall i förbigående i samband med andra skolfrågor. Det finns inte seriös kartläggning av hur denna elevgrupp klarar skolgången.

Ekonomin: Otillräckliga medel tillsätts för att möta lagens krav om att alla ska ha rätt att nå kunskapsmålen och få särskilt stöd om så krävs. Eftersom ingen kartläggning eller uppföljning görs av gruppen med NPF kan en realistisk budget samtidigt aldrig sättas. 

Lagstiftningen; läroplaner inklusive kunskapskraven, skolpliktens utformning, uppföljning och tillsyn dras alla med betydande negativa effekter för barn med NPF, vilket konstateras gång på gång. Vi kräver att krafttag görs för att få ordning på dessa inneboende och välkända brister en gång för alla.

VI KRÄVER…

 1. Att skolan förbättras rejält för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kommunerna, som har huvudansvaret för alla skolor, måste se till så att alla elever mår bra i skolan och ges rätt förutsättningar att klara grundskola och gymnasium.
 2. En bred blocköverskridande politisk överenskommelse som skapar en långsiktig och fungerande lösning på de problem som elever mer osynliga funktionsnedsättningar möter i dagens skola.
 3. Att en kriskommission tillsätts med uppdrag att fortast möjliga fokusera på punkterna 4-8:
 4. En seriös granskning av situationen och resultaten för elever med NPF i svenska skolan.
 5. Tydliga och tvingande krav på kommunerna samt kontinuerlig tillsyn av att likvärdig utbildning ges till nämnd elevgrupp. Kraven från staten på kommunerna behöver vara tydliga och efterlevnad kontrolleras, så att det finns en kontinuitet och kompetensuppbyggnad kan ske.
 6. En stabil, förutsägbar och tillräcklig finansiering av skolgången för elever med NPF.
 7. Säkerställande av att Skolverket (sektorsansvarig myndighet för funktionshinderfrågor) och Skolinspektionen tar ansvar för, synliggör, dokumenterar och ökar sin kunskap inom NPF-området.
 8. Skyndsamt införande av den nya  funktionshinderspolitiken inom utbildningssektorn – det vill säga accelererat jämfört med nuvarande plan.

lösningen finns

Det finns mycket kunskap och flera goda exempel på vad som ökar möjligheterna för barn och unga med NPF att lyckas med skolgången: individanpassad undervisning, specialpedagogisk kompetens, NPF-anpassad miljö, resurstät verksamhet samt förutsägbarhet och stabilitet.

Det finns skolor som verkligen har lyckats ta hand om denna elevgrupp, men de är alldeles för få! Lär av dessa skolor och använd som goda förebilder.

Kampanjen kommer att dela vittnesmål från verkliga livet, där vi även kommer att berätta om lyckade lösningar och historier. Delta med ditt vittnesmål genom denna enkät. Vi vill höra om både det som har fungerat bra och det som inte fungerar alls – för att kunna peka på de bästa lösningarna.


skolfrågan i media


Vi är besvikna på den bortvända blicken från politiken, vi berörda pratar för oss själva”


DELTA I KAMPANJEN

Skriv på protestlistan

Följ ossFacebook och Instagram, dela inläggen och använd hashtag #enskolaförALLA

Vittna om dina egna erfarenheter här och läs om andras här


SKRÄMMANDE FAKTA

 • 24 procent saknar utgångsbetyg i ett eller flera ämnen när de går ut grundskolan 
 • 20 procent klarade inte kunskapskraven i årskurs 6 år 2019 varav 60 procent inte hade särskilt stöd
 • Elever i årskurs 6 som blivit underkända i minst ett ämne hade betydligt lägre kognitiva testresultat och fler lärarrapporterade svårigheter jämfört med barn utan underkända betyg
 • 63 procent av unga med autism klarar inte kärnämnena och andelen som klarar kunskapskraven försämras över tid
 • Över 10 000 ungdomar 16–19 år går inte i skolan
 • Strax över 16 000 elever saknar godkända betyg i kärnämnena årligen i årskurs nio, och blir därmed inte behöriga till gymnasiet
 • 140 000–170 000 personer i åldern 16–29 år har varken arbetar eller studerar

Vi vill inte ha EN skola för alla. Vi vill ha en skola för ALLA

 • Cirka 14 procent av en årskull får varken teoretisk utbildning eller yrkesutbildning
 • År 2015 var antalet 24-åringar som saknade gymnasieutbildning 14 746. 
 • Om alla i en årskull hade klarat gymnasiet skulle det leda till ett ökat värdeskapande på över 50 miljarder kronor under årskullens hela arbetsliv
 • Risken för självmord är sex gånger högre för unga med ofullständiga grundskolebetyg
 • Sju av tio lärare håller med om att det finns elever som far illa, som inte skulle behöva göra det om skolan hade mer resurser. Över nio av tio svarar att det finns elever som har behov av särskilt stöd men som inte får det idag
 • 52 procent av eleverna svarar stämmer delvis/helt på frågan På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet
 • För dig som vill fördjupa dig finns det en hel presentation med samlad fakta: pdf: En ljusnande framtid är vår

KÄLLOR: Studie 2018 av forskargrupp vid Gillbergscentrum, Göteborgs universitet. Autism och Aspergerförbundets skolenkät 2020 via Novus. Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor. Skandias rapport Samhällsförlusten av skolmisslyckande och värdet av att rädda fler i varje årskull. Björkenstam, 2011. Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökning 2021. Skolinspektionens skolenkät 2021

KONTAKTA OSS

Här hittar du kontaktpersoner för nätverket Rätten till utbildning

OM RÄTTEN TILL UTBILDNING

Nätverk har bildats av föräldrar till barn med autism, adhd och andra funktionsnedsättningar. Vi har tröttnat på att samhället sviker dessa barn. Vårt mål att ge alla förutsättningar att få en utbildning och det stöd som krävs för att skapa detta.

Kampanjen En skola för ALLA är nationell och genomförs i samarbete med Autism- och Aspergerförbundet i Stockholms län och Attention i Stockholms län.