Hoppa till innehåll

DENNA DISKRIMINERING FÅR FORTSÄTTA ÅR EFTER ÅR

DENNA DISKRIMINERING AV BARN FÅR FORTSÄTTA ÅR EFTER ÅR

Rätten till utbildning är en mänsklig rättighet för alla barn – även barn med funktionsnedsättningar. FN kritiserar Sverige återkommande för den diskriminering som pågår mot barn.

FN GER SKARP KRITIK TILL SVERIGE

Det finns en utbredd uppfattning att Sverige ligger i framkant när det gäller mänsklig rättigheter och jämställdhet. Det stämmer inte. Tvärtom får Sverige återkommande kritik, speciellt inom områden som rör utsatta gruppers skydd och rättigheter. Funktionsnedsatta barn hör till dessa grupper.

FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter sammanfattar kritiken mot Sverige i november 2019.

”The Committee recommended that Sweden abolish the provision of the Education Act which made the acceptance by schools of a child with disabilities conditional upon certain factors.

Skollagen ger smitvägar till kommuner som vill undvika ansvar

FN kritiserar Sverige för vår dåligt formulerade skollag. En skollag som prioriterar kommunen bekvämlighet över barnens rätt. Formuleringar i lagen hindrar att stöd når de elever som behöver det. FN har vänligt påpekat detta många gånger. 

Ansvariga politiker låter dessa formuleringar i skollagen stå kvar. Därmed undanhåller politikerna stöd till tusentals elever.  Ett stöd som barn har rätt till enligt FNs stadgar för mänskliga rättigheter.

It also recommended taking prompt legal measures and allocating all the necessary resources to ensure that every child with disabilities was given the opportunity and all the necessary assistance to reach the highest level of education possible given his or her individual capacities.

FNs kritik är starkare denna gång. FN uttrycker att resurser måste sättas till så att funktionsnedsatta barn kan få stöd i praktiken.

DO GÖR INTE JOBBET

DO , Diskrimineringsombudmannen, har som uppgift att se till att diskriminering inte förekommer i skolan. DO ska se till att skolorna är tillgängliga för alla barn, även de med funktionsnedsättningar. Dessvärre gör inte DO det de ska.

Uteblivet stöd är diskriminering

DO får in cirka 200 anmälningar om året. Det handlar om kommuner och skolor som utsätter elever för otillgängliga miljöer och dåligt anpassad undervisning. Anpassningar uteblir. Det kan röra sig om mindre undervisningsgrupper, speciella skolböcker eller assistenthjälp. Uteblivet stöd innebär diskriminering av elever.

Liten verkstad hos diskriminerings­ombudsmannen

Alla anmälningar verkar ligga kvar långt ner i byrålådorna hos DO.  Kommuner och skolor behöver varken bry sig eller oroa sig. DOs effekt på barns svåra situation i skolan är nära noll.

DO skyller på för lite pengar att de gör så lite. Staten agerar inte. Därmed tillåter staten att diskriminering av barn får fortsätta. FN håller med om att DO gör för litet, och kritiserar Sverige även på denna punkt.

HAR DU MAKT ÖVER FRÅGAN?

Gör skillnad nu. Ta beslut som sätter barns rätt till utbildning främst.

VILL DU GÖRA SKILLNAD? HJÄLP TILL ATT PÅVERKA BESLUTSFATTARE

Maila DO på do@do.se och fråga
– när de ska börja titta på diskrimineringen av barn i skolan?

Maila riksdagens utbildningsutskott och fråga
– när de ska uppdatera skollagen så kommuner kan börja göra rätt mot de elever som behöver mer stöd än genomsnittet.

Maila BO på info@barnombudsmannen.se
– Berätta om situationen för ditt barn.
– Be dem undersöka hur situationen ser ut i landet.
– Fråga när barnkonventionen som lag ska slå igenom.
– När i tid kan lagen börja fungera för elever som behöver stöd?

FNs STADGAR

– FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
– FNs barnkonvention
– FNs konvention om mänskliga rättigheter

Sverige har ratificerat dessa konventioner och är juridiskt bundet av dess innehåll. Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.

LÄS MER

Unicef om barnkonventionen Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till utbildning. Att inga barn ska diskrimineras. Läs mer om barnkonventionen på Unicefs hemsida.

Barnkonventionen – en enkel sammanfattning

Funktionsrätt Sverige förklarar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Funktionshinderkonventionen är en viktig internationell konvention som säger att alla ska ha lika rättigheter oavsett funktionsnedsättning. 


Det är FRITT FRAM att kopiera hela eller delar av all text på dessa sidor.
Hämta inspiration och fortsätt kämpa för alla barns rätt till utbildning