Hoppa till innehåll

#154 Föräldrar ska inte behöva med tvång baxa motvilliga rektorer och kommun framför sig för att skollagen ska följas

Hur har ditt barn det i skolan?

Ingen kompis. Autism med läs- och skrivsvårigheter och språkstörning. Åk 1. Kan inte skriva över huvud taget. Ingen läsförståelse. Jag påpekar problemen för rektor i mars. Barnet kommer börja skolan i september utan särskilt stöd. Skola i Göteborg där rektorerna säger att skolan saknar specialpedagoger. Skolan jobbar inte så på lågstadiet heter det. Trots att det är ett krav att ha en specialpedagog för att få bedriva verksamhet redan i förskolan.   

Mitt barn ska inte få hjälp med sina uppvisade läs och skrivsvårigheter. Det kartlägger man först i årskurs fem här i Göteborg säger rektorerna. Det kommer så mycket strunt ur rektorernas munnar som är i direkt strid med skollagen. Jag får ringa och kontrollera allt som kommer ur rektorernas munnar med Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Jag är uppe i oerhört många samtal till SPSM, Skolverket och Skolinspektionen. Det arbetet att som förälder försöka tvinga skolan att sköta sitt uppdrag gentemot mitt barn är slitsamt och negativt för mig. Jag hade mycket hellre lagt den energin på att göra sådant mitt barn tycker om att göra. Föräldrar ska inte behöva med tvång baxa motvilliga rektorer och kommun framför sig för att skollagen ska följas. Göteborgs kommun försökte lösa situationen genom att förvägra att pedagogisk kartläggning skulle äga rum. Jag fick dra det till Skolinspektionen för att så skulle ske.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Mitt barn behöver tillgång till träning med specialpedagog. Social stöttning på raster och under dagen. Han behöver hjälp att fortsätta och anpassad undervisning i skrivning och läsning med någon som har tid att hjälpa till MYCKET. Han hänger inte med klassen och hamnar mer och mer efter.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Nr 1. Gå med i programmet för Nationell samordnare från arvsfonden för det här att skolan inte sköter sitt uppdrag sliter fullständigt ut föräldrar.  2. Börja följ skollagen och ge även en budget som möjliggör det.