Hoppa till innehåll

#8 ”Pedagogerna försöker att slå knut på sig själva för att stötta och hjälpa. Det största problemet är egentligen kunskapskraven”

Berätta om hur de elever du undervisar/arbetar med har det i skolan

Många av de yngre eleverna får inte tillgång till de kompensatoriska hjälpmedel som kan hjälpa dem till en tillgänglig lärmiljö t ex. en egen Ipad där arbete kan sparas utan pga. att vi inte har tillräckligt med Ipad för att lågstadiet ska kunna arbeta med digitalisering utifrån läroplanen. Finns inte heller utrymme för mindre undervisningsgrupp då klasserna är ganska små. Behovet av ännu mindre grupp är dock stort men kan inte tillgodoses pga. ekonomi.

Den spetskompetens som hade behövts till en del elever finns inte heller. Pedagogerna försöker att slå knut på sig själva för att stötta och hjälpa. Det största problemet är egentligen kunskapskraven som ställs på en del elever som har väldiga svårigheter att nå upp till målen pga. sina exekutiva förmågor.

Berätta kort vad vilket stöd som krävs för att de elever du undervisar/arbetar med ska klara skolan? Vad saknas?

Sänka kunskapskraven och ta hänsyn till de svårigheter som eleven har. Låt eleverna utvecklas i sin takt. Att få möjlighet att arbeta I mindre grupper med ännu större tydlighet och struktur där pedagoger som har kompetens om olika funktionsvariationer arbetar. Att det finns personal tillräckligt för att kunna ge det stöd som behövs. Behövs mer speciallärare och specialpedagoger då jag just nu är ensam på 3 mindre skolor.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Skapa möjlighet att ge rätt kompetens i mindre grupper med personal som har rätt kompetens. Se till att ge ekonomiska förutsättningar för rektor att kunna sätta in det stöd det finns behov av. Se till att det finns att det finns personal så att det kan finnas ett fungerande Elevhälsoteam. Om någon blir sjukskriven en längre tid borde man kunna få råd av annan person med samma kompetens.

/Specialpedagog/speciallärare