Hoppa till innehåll

#16 ”Hen är ensam, har tappat sina få vänner och efter varje lektion är energin helt slut och resten av tiden går åt till återhämtning”

Hur har ditt barn det i skolan?

Vårt barn kraschade totalt efter att ha pressats till en skola utan anpassningar i två år. Hen var således bara 8 år när hen inte längre kunde förmås att vistas i skolans lokaler. Ångest, förtvivlan och fysiska smärtor ledde till en remiss till BUP och slutligen en autismdiagnos. Idag är vårt barn i skolan 5 timmar i veckan fördelat på tre tillfällen. Hen sitter i ett litet rum med ett fåtal elever och ett fåtal vuxna (inte utbildade pedagoger). Uppgifterna är inte anpassade men miljön är bättre än innan, eftersom det är ett mindre sammanhang. För oss är detta en seger, eftersom vårt barn inte kunnat vistas alls i skolan under flera år, som följd av bristande kunskaper om autism hos personalen. Hen är ensam, har tappat sina få vänner och efter varje lektion är energin helt slut och resten av tiden går åt till återhämtning.

Jag är nyexaminerad lärare, men kan inte arbeta som lärare eftersom vårt barn behöver en vuxen hemma hela dagarna.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

En liten skola med få elever och lärare som känner alla och vet hur var och en behöver bli bemött för att må bra. Personal med kunskap om autism i kombination med hög begåvning, som kan anpassa uppgifter utifrån elevens intressen för att skapa motivation. Lokaler med bra isolering, trivsam belysning, sparsamt med intryck (ljud, ljus, dofter…). Tydliga scheman över vad som väntar, både över hela dagen och över varje lektion. Svar på frågorna: vad ska jag göra, med vem, hur länge, varför, vad behöver jag, vad ska jag göra sedan… Hjälpmedel för att slippa moment som tar mycket energi (exempelvis kunna skriva på dator istället för med penna). Små sammanhang med tydligt ställda krav, som är förståeliga och meningsfulla. Anpassad skolgård med stöttning i sociala situationer, vuxenstöd i lekar och tydliga regler. Få barn samtidigt på skolgården. Inga regler ”bara för att” – regler är bra men de behöver vara meningsfulla. En keps kan vara en billig lösning på en elevs svårigheter att begränsa sinnesintryck. Bygg in lösningarna i strukturen för att undvika stigmatisering av elever i behov av stöd (tex ljudisolering istället för hörselkåpor till individen). Nej, vårt barn får inte detta.

Under min lärarutbildning såg jag att det behövs mindre grupper i skolan, fler utbildade pedagoger, mer resurser till läromedel, tillgång till fler utrymmen, tvålärarskap för att kunna dela klassen i halvklass, digitala verktyg, ekonomi för att köpa läromedel, appar, mer tid för att planera, mer personal som kan vara med eleverna på raster, i korridorer, i omklädningsrum… En resursgrupp eller resursskola där elever som inte klarar av att vara i stora klassen kan vara. Fler speciallärare som kan bedriva enskild undervisning med de elever som behöver extra stöd. Tillgång till hörselkåpor, skärmväggar, bänkavskiljare mm.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Sluta riva små skolor. – Bygg upp nya mindre enheter där det kan gå färre elever. Små sammanhang ger trygghet och ökade möjligheter för elever med autism och annan npf. – Läs på om NPF. Kunskapsnivån är skrämmande låg, både hos lärare, specialpedagoger, politiker och elevhälsa. – Mindre klasser. – Fler utbildade pedagoger. – Bättre utbyggd elevhälsa. – Dagens skola skapades under en tid då barnagan fortfarande var tillåten i Sverige. Vi eftersträvade lydiga medborgare. Idag har vi gjort barnkonventionen till lag i Sverige. Vi eftersträvar fritänkande, analytiska medborgare som inte skräms till lydnad. Dessutom finns kunskap tillgänglig för alla på internet dygnet runt. Som följd av detta behöver vi tänka om när det gäller utformningen undervisning, nationella prov, skollag och läroplaner. – Skolan måste få kosta – sluta upp med besparandet. – Återförstatliga skolan. – Se över skolpengen. – Lagstadga om resursskola i varje kommun för att säkerställa att elever i behov av särskilt stöd får det. – Låt Skolinspektionen granska varje elevs ärende, om det finns bevis för att dennes skola bryter mot skollagen. – Låt inte skolor komma undan med föreläggande – ge vite till de skolor som inte omgående åtgärdar sina brister. – Se till att DO utreder varje individuell situation där en elev blivit utsatt för diskriminering. – Tvålärarsystem – Öka mängden specialpedagoger (med kunskap om npf) och annan personal som kan verkställa beslut om särskilt stöd. – Se till att det finns tillräckligt med kunniga resurser för att skolorna ska kunna leva upp till beslut om extra anpassningar. – Följ lagen om barnkonventionen.

/Förälder och lärare