Hoppa till innehåll

#64 Läraren: Elever som har svårt att strukturera och planera sitt skolarbete men som inte ber om hjälp. Istället vänder de stressen inåt och psykisk ohälsa blir resultatet.

Hur har barn och unga det i skolan?

Träffar elever på högstadiet som har kämpat länge med att komma till skolan. Det är elever som, om de inte redan har en NPF-diagnos så är det troligtvis så att de skulle haft det. De berättar om att vissa ämnen i skolan känns för kravfyllda, att redovisa, att skriva prov på områden som är för stora att greppa om. Elever som har svårt att strukturera och planera sitt skolarbete men som inte ber om hjälp. Istället vänder de stressen inåt och psykisk ohälsa blir resultatet. Inte för att lärare och föräldrar inte vill hjälpa utan för att kravet på att eleven ska be om den hjälpen själv. Barn med NPF har svårt med just det, att se sina egna svagheter och styrkor, att planera, analysera, minnas mentalisera . I läroplanen ställs mycket krav på analysförmåga, arbeta steg för steg.. dessa elever behöver kanske hjälp att både komma igång, hålla fokus avsluta. Men som klasser ser ut i dag finns det ingen lärare som hinner med det stödet. När det upptäcks att eleven inte klarar ämnet är det redan för sent för den typen av förebyggande stöd. Då behövs andra insatser – och viktigast av allt- då har vi redan skadat elevens självkänsla och tro på att den kan. EN skola för alla är verkligen inte att ge ALLA samma förutsättningar att klara skolan. Och de insatser som sedan behövs är mycket mer kostsamma för samhället än vad det skulle kosta med mindre undervisningsgrupper , fler speciallärare, AST-klasser mm

Vilket stöd upplever du behövs för att de ska klara av skolan?

Tid för läraren att jobba förebyggande, de sju klargörande frågorna vid varje lektionsstart. Möjlighet till att få studiehandledning och avgränsade uppgifter. Mindre antal elever i klassrummet. Lärare behöver planeringstid för att kunna jobba med dessa frågor- OCH utbildning många ggr. Större krav på att det ska vara en skyldighet att ”NPF-säkra” lektionerna som lärare (inte att det är upp till var och en och något man väljer som lärare)

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Varje skolenhet bör ha tillgång till/möjlighet till mindre sammanhang. Kanske flexteam som stöttar upp. Lärare bör ha mer luft i schemat för att skapa förutsättningar, och kollegiala dialoger för att utvecklas. Relationsskapande är mycket viktigt tid och resurser för det är viktigt. Elevernas skoldag behöver kännas meningsfull. Elever i svårigheter Kanske ex skulle behöva en liten avstämning varje dag med sin mentor, då måste även förutsättningar för de vuxnas arbete skapas och inte skäras ner på för att skolan går back i kommunens budget.

/Lärare