Hoppa till innehåll

#137 Instruktioner behöver även ges både muntligt och skriftligt och lärarna måste säkerställa att vårt barn verkligen förstått. Särskilt som hen säger sig förstå fast hen inte gör det.

Hur har ditt barn det i skolan?

Tidigare mobbad men sedan åk 7 och ny skola så fungerar det sociala under skoltid och vårt barn har någon att hänga med. Men skolan svarar för sent på våra krav om möten för att få till de extra anpassningar i undervisningen som vårt barn behöver vilket gör att vårt barn har svårt att delta fullt ut i undervisningen i flera ämnen. Mötet för höstterminen, där vi skulle informera om vilka anpassningar vårt barn behöver, blev av först i slutet av terminen. Och uppföljningen, som visade att nästan inga av de överenskomna anpassningarna gjorts dröjde ända till slutet av mars. Och det framkom även att ingen av anpassningarna var skriftligen inskrivna och speciallärarna, som ibland stöttar upp andra elever i klassen, hade inte ens delgivits att vårt barn hade diagnoser och var i behov av extra anpassningar. Dvs när de gjort klassrumsobservationer visste de inte om att även vårt barn skulle observeras.  Ett annat exempel på att anpassningarna inte följdes är att vi fick höra från kemiläraren att hen trodde att vårt barn inte deltog i laborationer av rädsla för att hämta fel saker samt av rädsla för att göra fel. Men istället för att säkerställa att vårt barn förstår vad som ska hämtas/göras i en laboration så att hen kan delta i laborationer sattes vårt barn in som nr 3 i en pargrupp för att inte behöva delta utan bara observera.

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

Det behövs extra anpassningar i form av förtydligande. Alla instruktioner för alla uppgifter behöver anpassas så att vårt barn förstår dem. Instruktioner behöver även ges både muntligt och skriftligt och lärarna måste säkerställa att vårt barn verkligen förstått. Särskilt som hen säger sig förstå fast hen inte gör det. Vårt barn behöver även hjälp med igångsättning och avgränsning av för ” fria” uppgifter samt hjälp med avslutning/inlämning. Behöver även hjälp med att kunna examineras på fler sätt. Tex enskilt för läraren vid muntligt examination eller att läraren läser upp en hörövning i vårt barns takt istället för att spela upp ett förinspelat och otydligt material som hen inte uppfattar eller hinner med att besvara. Behöver även extra anpassningar för att klara av alla läroplanens orimliga krav på analyser. Behöver även extra anpassningar för att våga delta i tex grupparbeten, laborationer och idrottslektioner. Än så länge får vårt barn inget av dessa anpassningar.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Läroplanen måste skrivas om. Praktiska ämnen som bild och slöjd bör inte innefatta krav på analyser och för teoretiska ämnen bör dessa krav på analyser endast finnas på A-nivå. Man behöver även vidga möjligheterna att visa upp sina kunskaper på olika sätt. Man bör även se över moderna språk. Engelska (inte bara särskild engelska utan engelska på högre nivå) bör kunna väljas som alternativ till tyska/franska/spanska med rätt till samma poäng och betyg.