Hoppa till innehåll

#157 Skolplikten har uppfyllts av oss vårdnadshavare medan kommunen pga. okunskap och dålig ekonomi inte kunnat anpassa studiegången. Under ett läsår hade han åtta olika elevassistenter utan någon kunskap eller utbildning kring NPF.

Hur har ditt barn det i skolan?

Mitt äldsta barn har nyss lämnat högstadiet utan ett godkänt betyg. Man har under hela högstadiet anpassat undervisningen genom att placera honom i en sk. flexgrupp där barnen fysiskt sitter i en avskild del av skolbyggnaden. Han har vid flera tillfällen blivit kränkt av annat barn med hot och vid ett tillfälle slag p ga avsaknad av vuxennärvaro. Grundskolan har från start varit turbulent där skolplikten uppfyllts av oss vårdnadshavare medans kommunen pga. okunskap och dålig ekonomi inte kunnat anpassa studiegången för mitt barn från start och gett honom rätt förutsättningar utifrån hans funktionsnedsättningar och svårigheter. Under ett läsår åk 4 hade han 8 olika elevassistenter utan någon kunskap eller utbildning kring NPF. 

Vilket stöd upplever du behövs för att ditt barn ska klara av skolan?

I vår kommun är alla barn tvingade att gå i en vanlig klass. Det finns inga särskilda undervisningsgrupper eller någon resursskola. Hade mitt barn fått en annorlunda skolgång med mindre antal elever, utbildad kompetent personal och rätt anpassad studiegång med möjlighet till att lyckas så hade han i dag inte varit utan betyg och antagen till ett individuellt gymnasieprogram där han fortsättningsvis ska läsa svenska, engelska , matematik och gymnastik. Senaste gången han var med på en gymnastiklektion så gick han i 2:an.

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Mindre klasser , särskilda undervisningsgrupper från O:an men framförallt en resursskola med kompetent utbildad personal för alla barn kan inte gå i vanlig klass. Starta lärlingsprogram igen på gymnasienivå då ungdomar ges större möjligheter till arbete och kräv av varje kommun att det ska finnas praktik i varje årskurs på högstadiet. Ändra betygsystemet till det gamla så inget barn får svart på vitt hur dåliga de är om de inte klarar kunskapsmålen. Utöka pysmöjligheten. Det ska krävas utbildning inom NPF för de som arbetar närmast barnen dvs elevassistenterna. Mer NPF i alla utbildningar som har med yrken inom skolverksamheten att göra. Kompetensutveckla alla inom området .