Hoppa till innehåll

#193 Rimligtvis förvänta ordinarie personal blir frånvarande en period. Ett Åtgärdsprogram är ett juridiskt bindande dokument. Men det har inte skett. Skolan bryter dagligen mot skollagen.

Hur har barnen det i skolan?

Oundvikligen sker det att personal blir frånvarande en kortare/längre period. På nuvarande arbetsplats (kommunal skola) har detta varit vardag i min klass under två veckor: elevassistent till elev med grav NPF blir frånvarande. Eleven har ÅP (åtgärdsprogram) som tydligt talar om att skolan ska tillhandahålla dagligt stöd av en vuxen samt en-till-en-undervisning, för att skoldagen ska fungera för eleven.    

Rimligtvis förväntar man sig som anställd att skolans ledning sätter in en vikarierande resurs om/när ordinarie personal blir frånvarande en period. Ett ÅP är ett juridiskt bindande dokument. Men det har inte skett.   Den arbetsuppgiften blir då istället min i egenskap av mentor: ”vi får vara glada att barnet kommer till skolan. Ni får klara er så gott det går, det är ju trots allt ett ”lugnt” barn ni har, det krisar mer i andra klasser.” Frekvent återkommande citat från rektor och skolans expedition. 😣   

Det dåliga samvetet och medvetenheten om att skolan DAGLIGEN BRYTER MOT skollagen för dessa elever kommer som ett brev på posten. Som pedagog tvingas jag ställa gruppens behov gentemot enskild elevs behov. En omöjlig situation. Hur många av mina kollegor hamnar i den situationen varje dag i Sverige, tänker jag? 

Vilket stöd upplever du behövs för att barnen ska klara av skolan?

En tillräcklig stor personalorganisation som ger utrymme för personalfrånvaro, där personal finns som kan täcka upp och stötta våra elever med NPF, oavsett om det gäller ”lugna” eller ”explosiva” barn.   

En skolledning som följer skollagen.  

En öppenhet gentemot de föräldrar vars barn ständigt åsidosätts pga att personal placeras på ”utåtagerande” barn. Alla barn har rätt till stöd!  En skolledning som kräver förändring av kommunpolitikerna.  

Att vårdnadshavare fortsätter kampen med oss personal, för barnens skull.    

Att kommunpolitiker markerar och kräver förändring. 

Vad du tycker att politiker i din kommun eller på nationell nivå ska göra för att skapa En skola för ALLA?

Tillåt en väl tilltagen personalorganisation på varje skola.  

Besök en skola under en månads tid för att se den verklighet vi personal tvingas leva med pga slimmade organisationer, resurseffektivisering, där barns behov ställs mot varandra.    

Vem har makten att leka med Sveriges framtid på detta sätt?